Søk om midler til å utvikle universell utforming som fag- og kunnskapsområde

Universell har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet (KUD) siden 2008 arbeidet for å øke kompetansen om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, samt å øke omfanget av og kvaliteten på undervisning om universell utforming til studenter på alle nivå og innen relevante fagområder. En viktig satsning fra vår side har vært økonomisk stimulering – stimuleringsmidler – for å bidra til økt kompetanse gjennom utdannings- og utviklingsprosjekter i sektoren. Har du en god ide om å bruke universell utforming i din undervisning bør du søke om midler fra oss.

Om midlene

Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg. Ordningen er forlenget ut 2020, i påvente av en ny handlingsplan.

Vi gjør oppmerksom på at Universell støtter kun utdannings- og utviklingsprosjekter i høyere utdanning i Norge, og at det kun er utdanningsinstitusjoner som kan søke om økonomisk støtte. Alle søknader må være forankret ved fakultet, avdeling eller institutt. 

Økonomisk støtte 2020

Universell har av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet fått inntil kr 1.700.000  til disposisjon for nye prosjekter om universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning.

Merk at midlene til kunnskapsutvikling og stimulering ikke skal gå til ordinær drift (for eksempel utstyr, datamaskiner eller møblement), eller til delfinansiering av forskningsprosjekter. 

Vi oppfordrer spesielt miljøer som tidligere ikke har fått økonomisk støtte fra Universell om å søke!

Hvordan søke?

Alle søkere må søke gjennom denne portalen for tildeling av støtte. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Start med å opprette en brukerkonto hvor du legger inn personalia og velger passord.
 2. Dersom du har søkt tidligere vil du kunne logge deg inn på din brukerkonto. Ta kontakt dersom dette er et problem.
 3. Velg deretter "Nytt skjema" under Søknader.
 4. Registrer søknad i kortformat og registrer inntil tre vedlegg (søknad, budsjett, andre vedlegg).
 5. Man kan registrere flere søknader under samme brukernavn.
 6. Man må registrere en søknad i systemet for hvert delprosjekt. Hvis prosjektene hører sammen kan dette forklares i selve søknadsteksten.
 7. Dersom man ikke beregner egenandel settes dette til 0.

Frister 

På grunn av den ekstraordinære situasjonen rundt semesteroppstart i 2020, ser vi at det er behov for å forlenge søknadsfristen for midlene for 2020. 

 • Søknadsfrist: Fredag 18. september 2020 (NB - Ny frist for søknader)
 • Tildeling: 1. november 2020
 • Frist for gjennomføring av prosjekter: 1. desember 2021
 • Krav om sluttrapport, resultat og bruk av midler: 1. februar 2022

 

Vær oppmerksom på at:

 • Du kan lagre søknaden og fortsette senere ved å trykke på "lagre". Søknaden finner du da igjen under "mine søknader" og den har da statusen "under utfylling"
 • Når søknad med vedlegg er ferdig trykker du på "send inn". Søknaden vil få status "levert" og en bekreftelse vil bli sendt til oppgitt e-postadresse. Søknad vil da ikke kunne endres.
 • Følg saksbehandlingen og forventet svar via "mine søknader".

For eventuelle spørsmål og uklarheter, kontakt prosjektleder Kjetil Knarlag ved Universell.

 

GDPR

Ved å registrere deg i vår søknadsdatabase har samler vi inn en del informasjon om deg som søker. Dette er nødvendig informasjon for å kunne behandle din søknad og gjelder e-postadresse, kontaktperson for søknaden, og din institutsjonstilknytning (utdanningsinstitusjon og faglig tilknytning). Dette er informasjon vi samler inn for å avgjøre om søknaden er i henhold til utlysningskriteriene, og data vil bli slettet etter prosjektperiodens slutt som er frem til 1.2.2022.  

Ved å sende inn søknad samtykker du til innsamling av nevnte data. Data vil blil behandlet kun av Universell, og ikke deles med noen tredjepart utenom vår leverandør av søknadsmodulen Bennett AS. Se for øvrig Universells personvernerklæring på www.universell.no.